Obavijest o primjeni Memoranduma o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kanade o mobilnosti mladih od 10. svibnja 2011.


Memorandum o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kanade o mobilnosti mladih stupio je na snagu 7. svibnja 2010. godine, a primjenjuje se od 10. svibnja 2011. godine.
 
Svrha ovog Memoranduma je pojednostaviti i olakšati administrativne postupke primjenjive kad državljani koji ispunjavaju uvjete propisane Memorandumom, namjeravaju ući i boraviti u državi druge sudionice s ciljem unapređenja poznavanja jezika, kulture i društva druge države kroz putovanje, rad i stjecanje životnog iskustva.
 
 
Na koga se odnosi Memorandum?
 

 • Hrvatske ili kanadske državljane koji su završili studijski program ili drugi oblik obrazovanja nakon završene srednje škole, a koji namjeravaju stjecati daljnje radno iskustvo u Republici Hrvatskoj odnosno Kanadi.
 • Upisane studente na visokim učilištima ili veleučilištima u njihovoj matičnoj zemlji koji namjeravaju upotpuniti dio svojih nastavnih programa u državi domaćinu temeljem prethodnog dogovora o obavljanju prakse.
 • Hrvatskim ili kanadskim državljanima koji namjeravaju putovati unutar države domaćina te naći zaposlenje kako bi upotpunili svoja financijska sredstva.

 
Upute za kanadske državljane mogu se pronaći na ovoj web stranici, a za hrvatske državljane na stranici: http://www.canadainternational.gc.ca/croatia-croatie/experience_canada_experience/international_experience_canada-experience_internationale_canada-hr.aspx?lang=eng
 
Za dodatne upute hrvatski odnosno kanadski državljani mogu se obratiti

Ministarstvu vanjskih i europskih poslova - tel. +38514599400  
Veleposlanstvu RH u Ottawi - tel. +1 613 562-7820
Generalnom konzulatu RH u Mississaugi - tel. +1 905 277-9051   
 
Kanadski državljanin koji namjerava ući u Republiku Hrvatsku koristeći pogodnosti iz Memoranduma treba regulirati privremeni boravak.  
 
Zahtjev za izdavanje odobrenja za prvi privremeni boravak (dostupan na web stranici: www.mup.hr) podnosi se nadležnoj diplomatskoj misiji odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske u zemlji u kojoj kanadski državljanin zakonito boravi.
 
Koje uvjete mora ispuniti kanadski državljanin?
 
Kanadski državljanin koji podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja za prvi privremeni boravak treba:

 • Imati između 18 i 35 godina
 • Imati valjanu kanadsku putovnicu s rokom valjanosti koji istječe nakon očekivanog razdoblja boravka
 • Imati povratnu putnu kartu za odlazak iz Republike Hrvatske ili dovoljno financijskih sredstava za kupnju takve karte
 • Imati dokaz o dostatnosti financijskih sredstava (detalji niže navedeni)
 • Imati dokaz o zdravstvenom osiguranju (detalji niže navedeni)
 • Platiti konzularnu pristojbu (detalji niže navedeni)
 • Predočiti, ukoliko ga se zatraži, dokaz da raspolaže prethodno sklopljenim ugovorom o obavljanju posla ili dokaz o statusu studenta u Kanadi i dokaz o prethodnom dogovoru o obavljanju prakse (detalji niže navedeni)
 • Ispuniti ostale uvjete propisane migracijskim zakonodavstvom Republike Hrvatske (detalji niže navedeni).

 
Dokaz o dostatnosti financijskih sredstava
 
Kanadski državljani trebaju priložiti dokaz o dostatnosti financijskih sredstava za pokriće svojih troškova u sljedećim iznosima:

 • Studenti: namjeravani boravak do 6 mjeseci: do 6.000,00 KN
 • Studenti: namjeravani boravak dulji od 6 mjeseci: do 12.000,00 KN
 • Ostali podnositelji zahtjeva: namjeravani boravak do 6 mjeseci: do 12.000,00 KN
 • Ostali podnositelji zahtjeva: namjeravani boravak dulji od 6 mjeseci: do 24.000,00 KN

 
Dokazom o dostatnosti financijskih sredstava smatra se sljedeća dokumentacija:

 • Bankovni izvadak kojim se potvrđuje da osoba ima minimalni iznos financijskih sredstava kao što je ranije navedeno.
 • Izjava treće osobe o uzdržavanju (mogu je dati i roditelji) i bankovni izvadak koji glasi na treću osobu, a kojim se potvrđuje gore navedeni iznos.
 • Ugovor o radu u Republici Hrvatskoj ili dopis potencijalnog poslodavca iz kojeg je vidljiv iznos plaće potencijalnog zaposlenika.
 • Samo za studente: stipendija (ili dopis obrazovne ustanove).

 
Ako kanadski državljanin ne posjeduje povratnu putnu kartu za odlazak iz Republike Hrvatske treba priložiti i dokaz o financijskim sredstvima za kupnju takve karte.  
 
Dokaz o zdravstvenom osiguranju   
 
Dokazom o zdravstvenom osiguranju smatra se putno zdravstveno osiguranje. Nakon izdavanja odobrenja privremenog boravka i dolaska u Republiku Hrvatsku stranac je obveznik uplate doprinosa Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje.  
 
Konzularna pristojba
 
Konzularna pristojba naplaćuje se u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za prvi privremeni boravak. Iznosi:

 • 520,00 KN  ($94 CAD)

 
Navedeni iznos može se mijenjati, a svaka promjena će se redovito ažurirati.  
Iznos manji od navedenog neće se prihvatiti.  
Konzularna pristojba je nepovratna.
 
Dolazak u Republiku Hrvatsku u svrhu rada
 
Kanadski državljanin koji dolazi u Republiku Hrvatsku radi obavljanja određenog posla zahtjevu za izdavanje odobrenja za prvi privremeni boravak treba priložiti presliku radne dozvole ili potvrdu policijske uprave odnosno policijske postaje da je podnesen zahtjev za izdavanje radne dozvole.  
Zahtjev za izdavanje radne dozvole podnosi hrvatski poslodavac. Radne dozvole za stranca izdaje policijska uprava odnosno policijska postaja. Pojašnjenja o radnim dozvolama za strance mogu se pronaći na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova (www.mup.hr).
 
Ostali uvjeti propisani migracijskim zakonodavstvom:
 
Zahtjevu za izdavanje odobrenja za prvi privremeni boravak, osim navedenog, prilaže se i:

 • Jedna fotografija u boji veličine 35x45mm
 • Potvrda o nekažnjavanju
 • Izjava podnositelja zahtjeva da mu se neće pridružiti uzdržavani članovi obitelji
 • Dokaz o osiguranom stanovanju (npr. potvrda poslodavca da će strancu osigurati stanovanje ili potvrda visokog učilišta da će studentu osigurati stanovanje).  U roku od mjesec dana od dolaska u Republiku Hrvatsku stranac je dužan nadležnoj policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji dostaviti npr. ugovor o najmu stana.

 
Odluku o zahtjevu za izdavanje odobrenja za prvi privremeni boravak donosi policijska uprava odnosno policijska postaja.  
Zakonski rok za odlučivanje o ovom zahtjevu je do dva mjeseca.  
Podnositelja zahtjeva će o odluci policijske uprave odnosno postaje obavijestiti diplomatska misija odnosno konzularni ured u kojem je zahtjev podnesen.  
U slučaju pozitivne odluke, odobrenje privremenog boravka unosi se u putovnicu u obliku naljepnice.  
Kanadski državljanin kojem je izdano odobrenje privremenog boravka mora se javiti nadležnoj policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji u roku od 3 dana od dana ulaska u Republiku Hrvatsku. Obavijesti o načinima i rokovima prijave boravka dostupne su na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova (www.mup.hr).
 
U primjeni Memoranduma postoje određena ograničenja. Naime, osobe koje ispunjavaju uvjete za korištenje pogodnosti koje proizlaze iz primjene Memoranduma mogu se njima koristiti dva puta. Između boravaka mora biti prekid. Odobreno razdoblje svakog boravka može trajati najduže 12 mjeseci.

Copyright (c) 1997.- 2017. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana