Putne isprave

 

Putovnica

E-putovnica je javna isprava s elektroničkim nosačem podataka koja se izdaje za neograničen broj putovanja u inozemstvo. Služi kao dokaz o identitetu i hrvatskom državljanstvu.

 Građaninu koji u Kanadi ima reguliran boravak, putovnicu može izdati Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Ottawi odnosno Generalni konzulatu Mississaugi. Iznimno, građaninu kojemu je nestala putovnica ili iz drugih razloga ne može služiti svrsi, a nužno je da ostane u inozemstvu dulje od 30 dana radi liječenja, službenog posla, školovanja, specijalizacije ili drugih opravdanih razloga, putovnicu može izdati diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske na čijem području građanin boravi.

Zahtjev se podnosi osobno s izvornicima isprava te se prilaže sljedeće:

 • u cijelosti popunjen i potpisan obrazac zahtjeva (za maloljetne odnosno poslovno nesposobne osobe zahtjev za izdavanje putne isprave podnosi zakonski zastupnik) – dostupan u nadležnom konzularnom uredu prilikom podnošenja zahtjeva;
 • fotografiju u boji veličine 35x45mm - (fotografu naznačiti da je fotografija potrebna za biometrijsku putovnicu, http://www.mup.hr/main.aspx?id=163502);
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu – (hrvatska putovnica, domovnica, rješenje o primitku u državljanstvo);
 • dokaz identiteta (identifikacijski dokument sa slikom) – npr. valjana strana putovnica /valjana osobna iskaznica ili vozačka dozvola na temelju koje se može provjeriti identitet podnositelja zahtjeva.

Izrada prve hrvatske putovnice:

Za maloljetnu djecu prilaže se:

 • zahtjev (dostupan samo u konzularnim uredima i ispunjava ga zakonski zastupnik);
 • fotografiju u boji veličine 35x45mm - (fotografu naznačiti da je fotografija potrebna za biometrijsku putovnicu);
 • valjanu hrvatsku putovnicu roditelja/zakonskog zastupnika i dokaz o reguliranom boravku u Kanadi
 • dokaz o državljanstvu – domovnica ili potvrda Matičnog ureda o upisu u Knjigu državljana Hrvatske ili rješenje Ministarstva unutarnjih poslova o primitku u hrvatsko državljanstvo;
 • izvod iz matice rođenih

(djeca koja su navršila 12 godina moraju biti nazočna).

Punoljetne osobe za izradu prve hrvatske putovnice prilažu:

 • zahtjev (dostupan u Veleposlanstvu);
 • fotografiju u boji veličine 35x45mm - (fotografu naznačiti da je fotografija potrebna za biometrijsku putovnicu);
 • dokaz identiteta – npr. valjanu stranu putovnicu ili osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na osnovu koje je moguće utvrditi identitet osobe;
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu – domovnica ili potvrda Matičnog ureda o upisu u Knjigu državljana Hrvatske ili rješenje/zaključak Ministarstva unutarnjih poslova o primitku u hrvatsko državljanstvo ili drugu ispravu na osnovu koje je moguće utvrditi hrvatsko državljanstvo;
 • izvadak iz matice rođenih.

Ako je osoba sklopila brak u inozemstvu i/ili promijenila prezime:

Činjenicu sklapanja braka i promjenu prezimena potrebno je prije izrade nove putovnice provesti i u hrvatskim državnim maticama (nadležnom Matičnom uredu – uredu koji se određuje prema mjestu prijavljenog prebivališta odnosno adresi u Hrvatskoj ili putem nadležnog diplomatsko-konzularnog ureda u inozemstvu  – upute dostupne u odjeljku Prijava činjenice sklopljenog braka u inozemstvu). U tom je slučaju zahtjevu za novu hrvatsku putovnicu potrebno priložiti i odgovarajuću ispravu iz koje će biti razvidna navedena promjena prezimena (npr. hrvatski izvadak iz matice rođenih s upisanom napomenom o promjeni prezimena, hrvatski vjenčani list ili domovnica).

Konzularna pristojba za izradu hrvatske putovnice:
za osobe do 21 godina – 84 CAD
za osobe stare 21 i više godina – 112 CAD

Plaćanje se vrši isključivo osobnim čekom ili money orderom

 

Putni list

Putni list je putna isprava Republike Hrvatske koju izdaje diplomatska misija ili konzularni ured Hrvatske državljaninu Republike Hrvatske koji boravi ili se zatekne u inozemstvu bez putne isprave, a radi povratka u Hrvatsku. Istim putnim listom mogu se koristiti bračni drug i djeca korisnika putnog lista ako su upisani u putni list u koji su unesene njihove fotografije.

 Putni list se izdaje s rokom valjanosti koji je potreban za povratak u Hrvatsku, ali najdulje do 30 dana.

 Ako je hrvatski državljanin u inozemstvu ostao bez putne isprave (izgubljena ili ukradena), prvo prijavljuje njezinu krađu ili gubitak najbližoj policijskoj postaji u inozemstvu. Po dobivenom policijskom zapisniku, javlja se najbližoj hrvatskoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu radi dobivanja putnog lista za povratak u Hrvatsku.

Zahtjev za izdavanje putnog lista podnosi se osobno nadležnom diplomatsko/konzularnom uredu u inozemstvu. Za maloljetne odnosno poslovno nesposobne osobe zahtjev za izdavanje putnog lista podnosi zakonski zastupnik.

 Uz zahtjev za izdavanje putnog lista prilaže se dokaz o hrvatskom državljanstvu  te osobna iskaznica ili druga strana isprava iz koje se može utvrditi identitet i državljanstvo osobe.

Uz zahtjev za izdavanje putnog lista podnositelj zahtjeva prilaže dvije fotografije veličine 30 x 35 mm s pogledom prema naprijed i to tako da  70 do 80 % visine fotografije pokazuje glavu osobe od brade do tjemena, otkrivena čela, bez pokrivala za glavu (šešira, kape ili marame), koje vjerno prikazuju podnositelja zahtjeva.

 Ako nije riječ o krađi ili gubitku, uz zahtjev za izdavanje putnog lista prilaže se i putovnica čiji je rok valjanosti istekao ili koja ne može služiti svojoj namjeni, koja se fizički poništava te vraća stranci.

Konzularna pristojba za izdavanje putnog lista iznosi  49 CAD

Plaćanje se vrši isključivo osobnim čekom ili money orderom.