Konzularne informacije

Konzularno područje Veleposlanstva Republike Hrvatske u Ottawi obuhvaća slijedeće provincije i teritorije Kanade: Alberta, British Colubmia, Newfoundland i Labrador, New Brunswick, Northwest Teritoriju, Nova Scotia, Nunavut, Prince Edward Island, Quebec, Yukon Teritoriju, te područje glavnog grada Ottawa-Carleton.

Konzularno područje Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Mississaugi obuhvaća slijedeće provincije Kanade: Manitoba, Ontario (izuzev područja glavnog grada Ottawa-Carleton), Saskatchewan.

Molimo Vas da se obratite odgovarajućem konzularnom uredu.

 


OVJERA POTPISA i NADOVJERA (LEGALIZACIJA) ISPRAVA

Ovjera potpisa u Veleposlanstvu - osobna nazočnost. Za ovjeru potpisa na ispravi potrebno je osobno doći u Veleposlanstvo/Generalni konzulat, donijeti ispravu na kojoj se traži ovjera potpisa, te donijeti važeću hrvatsku putovnicu ili osobnu iskaznicu (isključivo!). Za ovu konzularnu uslugu naplaćuje se konzularna pristojba u iznosu od $14 CAD po potpisu . Platežno sredstvo su isključivo osobni čekovi ili „money order/mandat poste“, naslovljeni na "Embassy of Croatia".

Nadovjera potpisa i stranih javnih isprava putem pošte. Za nadovjeru potpisa nužno je prvo potpisati ispravu i ovjeriti potpis kod kanadskog javnog bilježnika, te se isprave potom dostave poštom (uz plaćenu povratnu omotnicu s naznačenom adresom). Za ovu konzularnu uslugu naplaćuje se konzularna pristojba od $34 CAD po dokumentu (npr. punomoć u tri primjerka = $102 CAD). Platežno sredstvo su isključivo osobni čekovi ili „money order“, naslovljeni na "Embassy of Croatia".

Za nadovjeru kanadskih javnih isprava (npr. rodni list, vjenčani list, smrtni list) potrebno je poslati izvornik isprave, zajedno s povratnom omotnicom i čekom/money order za konzularnu pristojbu koja iznosi $34 CAD po dokumentu.

 

MATIČARSTVO

Prijava braka u državne matice Republike Hrvatske. Za prijavu braka u državna matice Republike Hrvatske nužno je dostaviti izvornik ili od nadležnog matičnog ureda u Kanadi ovjereni preslik Izvadka iz matice vjenčanih („long form or registration of marriage/copie d''un acte de marriage“), s pripadajućim prijevodom na hrvatski jezik. Također je nužno priložiti preslik identifikacijske isprave, kao i dokaz o hrvatskom državljanstvu jednog od supružnika. Isto tako treba popuniti i dostaviti obrazac „Prijava braka“, koji je dostupan u rubrici Obrasci. Za ovu konzularnu uslugu se ne naplaćuje konzularna pristojba. Ukoliko se ujedno traži i dostava izvatka iz hrvatske matice vjenčanih potrebno je ispuniti obrazac "Zahtjev za dostavu Domovnice/IMR/IMV"; cijena konzularne usulge za tu radnju je $ 59 CAD. Platno sredstvo su isključivo osobni čekovi ili „money order“, naslovljeni na "Embassy of Croatia".

Prijava rođenja djeteta u državne matice Republike Hrvatske. Rođenje djeteta mogu prijaviti roditelji do njegove/njezine 18 godine života. Ako su jedan ili oba roditelja hrvatski državljani, dijete upisom automatski stječe hrvatsko državljanstvo. Za prijavu djeteta u državne matice Republike Hrvatske nužno je dostaviti izvornik ili od nadležnog matičnog ureda u Kanadi ovjereni preslik Izvatka iz matice rođenih (long form ili registration of birth/copie d''un acte de naissance“) s ovjerenim prijevodom na hrvatski jezik. Ako je riječ o kanadskom rodnom listu, isti treba proći nadovjeru (v. gore). Također je nužno priložiti preslik identifkacijske isprave, kao i dokaz o hrvatskom državljanstvu jednog od roditelja. Ako je drugi roditelj nema hrvatsko državljanstvo, treba dati izričitu suglasnost da se slaže s upisom rođenja u hrvatske matične knjige. Suglasnost se može dati osobno pred konzularnim službenikom, ili ako to nije moguće, pred kanadskim javnim bilježnikom (takvu izjavu zatim treba poslati na nadovjeru, v. gore). Također, ako je dijete starije od 14 godine, tada i dijete treba dati izričitu suglasnost za upis u hrvatske matične knjige. Nadalje, treba popuniti i potpisati obrazac „Prijava djeteta“, koji je dostupan u rubrici Obrasci. Ukoliko se ujedno traži i dostava izvatka iz hrvatske matice rođenih i Domovnica za dijete, potrebno je ispuniti obrazac "Zahtjev za dostavu Domovnice/IMR/IMV". Cijena konzularne usluge iznosi $ 59 CAD za Domovnicu i $59 CAD za izvadak iz matične knjige rođenih. Sam upis činjenice rođenja se ne naplaćuje. Platežno sredstvo su isključivo osobni čekovi ili „money order“. Napominjemo kako se dijete ne može prijaviti u državne matice Republike Hrvatske, ukoliko nije prethodno prijavljen brak roditelja u državnim maticama Republike Hrvatske, ako je dijete rođeno u braku.

Prijava smrti u državne matice Republike Hrvatske. Za prijavu smrti u državne matice Republike Hrvatske nužno je dostaviti izvornik ili od nadležnog matičnog ureda u Kanadi ovjereni preslik Izvadka iz matice umrlih (long form ili registration of death/copie d''un acte de deces“), s ovjerenim prijevodom na hrvatski jezik. Kanadski smrtni list također treba proći nadovjeru (v. gore). Nadalje, zahtjevu treba priložiti preslik identifkacijske isprave, kao i dokaz o hrvatskom državljanstvu pokojne osobe. Isto tako treba popuniti i potpisati obrazac „Prijava smrti“, koji je dostupan u rubrici Obrasci. Za ovu konzularnu uslugu se ne naplaćuje konzularna pristojba. Ako se ujedno traži i dostava hrvatskog izvatka iz matice umrlih, također je potrebno ispuniti obrazac "Zahtjev za dostavu domovnice/IMR/IMV". Cijena dodatne konzularne usluge iznosi $59 CAD. Platežno sredstvo su isključivo osobni čekovi ili „money order“.

Dostava izvadaka iz matične knjige rođenih/vjenčanih/umrlih Republike Hrvatske. Za pribavljanje Izvadaka iz državnih matice Republike Hrvatske nužno je popuniti i dostaviti obrazac, koji je dostupan u rubrici Obrasci. Za ovu konzularnu uslugu se naplaćuje konzularna pristojba. Platežno sredstvo su isključivo osobni čekovi ili „money order“.

 

DRŽAVLJANSTVO

Za primitak u hrvatsko državljanstvo potrebno je popuniti obrazac ¨Zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva¨i to OBRAZAC 1 ako se zahtjev podnosi za punoljetnu osobu, a OBRAZAC 2 ako se u zahtjev uključuju i maloljetna djeca. Oba obrasca dostupni su pod rubrikom Obrasci . Uz popunjeni obrazac potrebno je dostaviti i sljedeće dokumente:

Životopis. Za sve pravne osnove potrebno je da se punoljetne osobe detaljnije izjasne o odnosu prema pravnom poretku Republike Hrvatske i njezinim običajima. Za iseljenike, njihove potomke do 3. stupnja srodstva u ravnoj liniji i njihove bračne drugove navesti tko je, kada i u kojim okolnostima iselio iz Republike Hrvatske, uz prilaganje odgovarajućih dokaza. Također, iseljenici se trebaju detaljno očitovati o poznavanju hrvatskog jezika i latiničnog pisma. Pripadnici hrvatskog naroda i iseljenici trebaju detaljnije opisati način promicanja interesa Republike Hrvatske u inozemstvu, te moguće sudjelovanje u hrvatskim udrugama i društvima uz prilaganje odgovarajućih dokaza.

Dokaz o državljanskom statusu (uvjerenje o državljanstvu, ovjerena preslika važeće putovnice ili osobne iskaznice).

Izvadak iz matice rođenih izdan na propisanom obrascu sukladno međunarodnim ugovorim a i konvencijama.

Izvadak iz matice vjenčanih ne stariji od 6 mjeseci (za osobe u braku).

Važeća isprava o identitetu u ovjerenoj preslici, s jasno vidljivom fotografijom vlasnika.

Ovjerena preslike putne ili druge javne isprave temeljem koje je osoba iselila iz Republike Hrvatske u inozemstvo (prilažu samo iseljenici, njihovi potomci do 3. stupnja srodstva u ravnoj liniji i njihovi bračni drugovi).

Pripadnici hrvatskog naroda trebaju dostaviti isprave kojima dokazuju osobno nacionalno izjašnjavanje u pravnom prometu - kao što su ovjerena preslika radnje knjižice, vojne knjižice, svjedodžbe, indeksa, izvatka iz matice rođenih, vjenčanih i dr., ili izvornike istih, ukoliko je u njima upisan podatak o nacionalnosti. Pripadnost hrvatskom narodu dokazuje se i dostavljanjem dokaza o zaštiti prava i promicanju interesa hrvatskog naroda i dokaza o aktivnom sudjelovanju u hrvatskim kulturnim, znanstvenim i sportskim udrugama u inozemstvu. Ukoliko se stranke pozivaju na pripadnost hrvatskom narodu njihovih roditelja, uz zahtjev dostavljaju dokaze kojima potvrđuju nacionalno deklariranje roditelja.

Uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog inozemnog tijela države čiji je podnositelj zahtjeva državljanin, te države u kojoj imaju stalni boravak - u izvorniku ili propisno ovjerenoj preslici s prijevodom na hrvatski jezik ne starijeg datuma od 6 mjeseci.

Specijalna punomoć kojom se punomoćnik izričito ovlašćuje za zastupanje u predmetu stjecanja hrvatskog državljanstva ili za obavljanje drugih radnji u postupku (prilaže se ukoliko stranku zastupa punomoćnik).

Napomena:

Uz sve isprave na engleskom ili francuskom jeziku nužno je dostaviti prijevod na hrvatskom jeziku. Sve kanadske javne isprave trebaju proći postupak nadovjere/legalizacije (v. gore)

Konzularna pristojba za podnošenje zahtjeva za stjecanje državljanstva iznosi $290 CAD. Dodatne konzularne pristojbe naplaćuju se ovisno o prirodi dokumenata koji se prilažu zahtjevu; ukupni iznos konzularnih pristojbi razlikuje se od slučaja do slučaja; konzularni službenik kojem se podnosi zahtjev priopćit će stranci koji je ukupni iznos konzularnih pristojbi u konkretnom slučaju. Platežno sredstvo su isključivo osobni čekovi ili „money order“.

Ukoliko želite saznati više o uvjetima za stjecanje hrvatskog državljanstva molimo da posjetite web stranicu Ministarstva unutarnjih poslova Republike: www.mup.hr.

Obavijesti o tome u kojoj je fazi Vaš zahtjev za primitak u hrvatsko državljanstvo možete dobiti na broj telefona 011 385 1 3788 589 u Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

 

PUTNE ISPRAVE

PUTOVNICA - POSTUPAK IZDAVANJA NOVE HRVATSKE PUTOVNICE

Zahtjev za izdavanje/obnovu putovnice podnosi se isključivo osobno pred konzularnim službenikom u Veleposlanstvu/Generalnom konzulatu.

Putovnica je putna isprava hrvatskog državljanina kojom se dokazuje identitet i hrvatsko državljanstvo. Izdaje se s rokom važenja od 5 godina (osobama mlađim od 21 godine) ili s rokom važenja od 10 godina (osobama starijim od 21 godine).

Ne postoji mogućnost za upis djece u putnu ispravu roditelja ili zakonskog zastupnika. Djeci kao i svim ostalim osobama mlađim od 21 godina izdaje se vlastita putovnica s rokom važenja od 5 godina.

Građani koji borave u inozemstvu zahtjev za izdavanje putovnice podnose nadležnom diplomatsko-konzularnom uredu Republike Hrvatske na čijem području neprekidno borave dulje od tri mjeseca.

Za maloljetne osobe zahtjev za izdavanje putne isprave podnose oba roditelja ili jedan od roditelja uz pismenu suglasnost drugog roditelja.

Ako se putovnica izdaje djetetu čiji su roditelji razvedeni ili ako iz nekih drugih razloga roditeljsko pravo vrši samo jedan roditelj, zahtjev podnosi roditelj kojem je dijete povjereno na čuvanje i odgoj odlukom suda ili nadležnog tijela za poslove starateljstva.

Zahtjev za izdavanje putovnice za poslovno nesposobne osobe podnosi zakonski zastupnik uz pismeno predočenje odluke nadležnog tijela.

Za izdavanje putovnice potrebno je priložiti slijedeće:

dvije istovjetne fotografije veličine 3,5 x 4,5 cm (naglasiti fotografu da izradi fotografiju za putovnicu, pozadina-podloga koja se vidi na fotografiji iza glave mora biti jednolika, svijetle i blago kontrastne boje s obzirom na boju kose i lice fotografirane osobe; osoba mora biti fotografirana s lica te glava osobe na fotografiji mora biti 80 posto visine fotografije),

staru putnu ispravu, koja će se poništiti i vratiti (odmah, ako joj je već istekao rok valjanosti, odnosno tek pri uručenju nove; napomenuti konzularnom službeniku ako su u putovnici važeće vize kako ih fizički ne bi poništio)

domovnicu,

rodni list (ako se zahtjev za putovnicu podnosi po prvi put),

dokaz o legalnom boravku od nadležnog tijela Kanade,

Ukoliko je podnositelj zahtjeva za izdavanje putovnice sklopio brak u inozemstvu te promijenio prezime, putovnica na novo prezime ne može se izdati prije nego što brak bude upisan u maticu rođenih i maticu vjenčanih u RH.

Vojni obveznici-novaci dužni su u propisanom roku prije podnošenja zahtjeva za izdavanje putovnice prijaviti se u vojnu evidenciju veleposlanstva ili konzularnog ureda nadležnog za područje njihova boravišta; odnosno regulirati vojnu obvezu pri nadležnom vojnom odsjeku prema mjestu prebivališta.

Konzularna pristojba za izdavanje putovnice iznosi $109 CAD (za osobe starije od 21 godina), odnosno $82 CAD (za osobe mlađe od 21 godina).

 

PRIJAVA NESTANKA HRVATSKE PUTOVNICE

Građanin je dužan bez odgode prijaviti nestanak putne isprave ili njezino pronalaženje. Ako je putna isprava nestala ili je ukradena u Kanadi, građanin to odmah treba prijaviti policijskoj postaji u Kanadi nadležnoj za područje na kojem mu je putovnica nestala odnosno ukradena ili gdje je primijetio njezin nestanak.

Policiji treba naglasiti da se radi o hrvatskoj putovnici, što treba jasno biti navedeno u policijskom zapisniku. Taj zapisnik valja čuvati i odmah dostaviti Veleposlanstvu/Generalnom konzulatu Republike Hrvatske u Kanadi, kako bi se tamo, nakon provedenog postupka i utvrđivanja okolnosti nestanka, mogao podnijeti zahtjev za izradu nove putovnice

 

PUTNI LIST - IZDAVANJE PUTNOG LISTA

Putni list je putna isprava hrvatskog državljanina koja se izdaje građaninu koji se zatekne u inozemstvu bez putne isprave (nestanak, gubitak ili istek roka valjanosti putovnice) radi povratka u Republiku Hrvatsku. Izdaje ga veleposlanstvo ili konzularni ured Republike Hrvatske na čijem se području građanin zatekne, s rokom važenja koji je potreban za povratak u Republiku Hrvatsku s tim da se može izdati najduže do 30 dana.

Zahtjev za izdavanje putnog lista podnosi se osobno. Osoba mora dokazati svoj identitet, ako su osobi ukradeni svi dokumenti iznimno se identitet može utvrditi svjedočenjem dvaju hrvatskih državljana, koji poznaju odnosnu osobu i spremni su o tome dati izjave pod materijalnom i krivičnom odgovornošću. Konzularna pristojba za izdavanje putnog lista iznosi 48 CAD.

 

VIZE

Kanadski državljani ne trebaju vizu za ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj do 90 dana. Sve informacije o viznom sustavu Republike Hrvatske, kao i zahtjev za vizu možete pronaći na ovoj stranici.

 

VOJNA OBVEZA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Svi muškarci u dobi od 18 do 30 godina su vojni obveznici. Stoga postoji obveza, pri doseljenju u Kanadu, izvršiti prijavu u vojnu evidenciju najbližeg diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Hrvatske. Molimo da se za dostavu potrebnih obrazaca obratite telefonskim putem najbližem DKP-u. Molimo da popunjeni obrazac dostavite na adresu Veleposlanstva/Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Mississaugi.

 

POTVRDE O BORAVKU I RADU

Za dobivanje potvrde o boravku i radu nužno je dostaviti preslik dokaza o hrvatskom državljanstvu, preslika važeće identifikacijske isprave (hrvatske ili kanadske putovnice), preslika potvrde o boravku iz Kanade kao i preslika ili rezervaciju zrakoplovne karte. Obrazac ¨Zahtjev za izdavanje potvrde o boravku u inozemstvu¨ dostupan je u rubrici Obrasci. Konzularna pristojba iznosi 75 CAD. Više informacija o uvozu osobnih stvari u Republiku Hrvatsku možete pronaći na web stranici Carinske uprave Republike Hrvatske: www.carina.hr.

 

IZDAVANJE SPROVODNICE ZA PRIJENOS POSMRTNIH OSTATAKA U RH

Za izdavanje sprovodnice za prijenos posmrtnih ostataka u Republiku Hrvatsku nužno je dostaviti slijedeće isprave:

 • identifkacijsku ispravu pokojne osobe,
 • kanadski smrtni list koji mora proći postupak legalizacije
 • potvrdu mrtvozornika,
 • izjava ovjerena kod javnog bilježnika pogrebnog poduzeća da je kovčeg zapečačen prema propisima,
 • ako se radi o urni obvezno se dostavlja Izviješće o kremiranju,
 • potvrda nadležnog kanadskog tijela da ne postoje smetnje za izvoz posmrtnih ostataka u inozemstvu te da osoba nije preminula od infektivnih bolesti,
 • ime i prezime osobe koja prati pokojnu-og,
 • detalje prijevoza (zrakoplov, brod i sl.),
 • potvrda groblja o mjestu ukopa,

Ova konzularna usluga se naplaćuje CAD 42

Konzularna pristojba za legalizaciju smrtnog lista iznosi CAD 34

 

MIROVINE

Republika Hrvatska i Kanada međusobno imaju potpisan Ugovor o socijalnom osiguranju. Za ostvarivanje hrvatske mirovine u Kanadi ili kanadske mirovine u Republici Hrvatskoj možete se obratiti nadležnim institucijama u Kanadi ili Republici Hrvatskoj i to kako slijedi:

U Kanadi:

INTERNATIONAL OPERATION DIVISIONS
HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT
OTTAWA, ON K1A 0L4
tel: ++ 1-800-277-9914
fax: ++ 1-613-952-8901
e-mail: ibfa.piae@hrdc-drhc.gc.ca
web: www.hrdc-drhc.gc.ca/ibfa

U Republici Hrvatskoj:

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
Središnja služba
10000 Zagreb
A. Mihanovića 3
tel1: ++ 385 -1-4595-292
tel2: ++ 385-1-4595-294
web: www.mirovinsko.hr

 

UVJETI ULASKA PASA I MAČAKA U HRVATSKU

Psi u pratnji posjednika, koji se provoze preko područja Republike Hrvatske te oni koji privremeno borave u Hrvatskoj, moraju, prije ulaska u zemlju, biti označeni mikročipom ili jasno čitljivim tetovir brojem koji mora biti upisan u svjedodžbu (odnosno valjanu EU-putovnicu za kućne ljubimce izdanu u skladu s važećim zakonodavstvom Europske unije).

Ako su psi označeni mikročipom koji nije u skladu s kriterijima određenim hrvatskim propisima, tj. propisima EU, posjednik mora osigurati odgovarajući čitač za očitavanje identifikacijskog broja s mikročipa.

Psi koji su uvezeni na područje Hrvatske u svrhu trajnog boravka, a nisu označeni mikročipom, moraju biti označeni mikročipom u roku od 15 dana od dana ulaska u zemlju.

Rješenje o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za uvoz hrvatske Uprave za veterinarstvo nije potrebno za kućne ljubimce (psi, mačke, ukrasne i egzotične ptice, zamorčad, hrčci i dr.) ako:

nisu namijenjeni za daljnju prodaju i ostaju u vlasništvu uvoznika;

ih prati propisana međunarodna svjedodžba o zdravlju životinja ili veterinarski certifikat (odnosno valjana EU-putovnica za kućne ljubimce), u kojemu nadležno tijelo zemlje izvoznice potvrđuje da su:

 • životinje zdrave i da ne pokazuju sumnju na zarazne bolesti koje su obvezne prijavljivanju i da ne potječu iz područja u kojima vladaju zarazne bolesti koje se tom vrstom životinja mogu prenositi;
 • psi označeni u skladu sa hrvatskim zakonom;
 • psi cijepljeni protiv bjesnoće:

  • prije ne manje od 6 mjeseci i ne više od godinu dana prije otpreme u slučaju primarne vakcinacije, koja bi trebala biti provedena kada je životinja bila stara najmanje 3 mjeseca;
  • prije ne više od godinu dana u slučaju svake sljedeće ("booster") vakcinacije;
  • umrtvljenim sojem virusa bjesnoće.

Zabranjen je uvoz i privremeni boravak na području Hrvatske moguće opasnih pasa pasmine terijera tipa bull koji nisu upisani u registar Međunarodnog kinološkog saveza (FCI) (pit bull terijera) i njihovih križanaca.

U gradu Zagrebu (a slični uvijeti i način držanja pasa doneseni su i drugdje u Hrvatskoj) je određeno da se na ulici, javnoj površini, parkovima, te u prostorijama koje služe zgradi kao cjelini (stubište, ulaz, dizalo, dvorište i slično) pas mora voditi na uzici tako da ne ugrožava sigurnost i zdravlje ljudi, drugih životinja i njihovo kretanje.

Psi koji su zbog svojih urođenih svojstava i agresivnog instinkta ili izvježbanosti opasni za sigurnost ljudi, a posebno dobermani, američki stafordski terijeri, bulterijeri, pitbul terijeri, rotwaileri, doge, njemački i belgijski ovčari, japanski borilački psi, veliki japanski špicevi, mastifi, šarplaninci i njihovi križanci, moraju se, na javnim površinama voditi na uzici, obavezno s brnjicom.

Iznimno, bordoške doge i napuljski mastifi vode se, na javnoj površini, na uzici, ali bez brnjice.

 

ZDRAVSTVENI SUSTAV U REPUBLICI HRVATSKOJ

OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Zakonom o zdravstvenom osiguranju utvrđena su prava i obveze osiguranih osoba u korištenju zdravstvene zaštite i drugih prava iz zdravstvenog osiguranja.

Zdravstveno osiguranje je obvezno, a ostvaruje se putem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO).

Osnova za stjecanje svojstva osiguranika određena je zakonom (radni odnos u zemlji ili inozemstvu, bavljenje obrtništvom i poljoprivredom, primanje mirovine, invalidnine, nezaposlenost, vlasništvo nad privatnim poduzećem i dr.).

Obveznici uplate doprinosa (osiguranici osobno ili njihovi poslodavci, odnosno socijalne ustanove i dr.) plaćaju doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje u postotku osnovice koju čini, ovisno o kategoriji osiguranika, plaća, mirovina ili invalidnina, katastarski prihod od poljoprivrede ili paušalni iznos koji utvrđuje Zavod.

DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Primjenom Zakona o zdravstvenom osiguranju osiguranici su obvezni snositi dio troškova zdravstvene zaštite - dio cijene zdravstvene usluge. Dopunsko zdravstveno osiguranje oblik je zdravstvenog osiguranja kojim se osiguranim osobama osigurava plaćanje razlike između iznosa troškova zdravstvenih usluga koje snosi obvezno zdravstveno osiguranje do pune vrijednosti troška zdravstvene usluge. Dopunsko zdravstveno osiguranje je dobrovoljno i osobno zdravstveno osiguranje, s sklapa se na određeni rok koji ne može biti kraći od jedne godine.

Uz Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, dopunsko osiguranje provode i privatni osiguravatelji. Prava iz dopunskog zdravstvenog osiguranja moguće je ostvariti predočenjem iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja ili police dopunskog zdravstvenog osiguranja.

DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Osim obveznog i dopunskog zdravstvenog osiguranja Zakonom je propisana mogućnost i dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje ne ostvaruje se putem Zavoda nego drugih pravnih osoba-osiguravatelja, a prava i obveze se osnivaju neposrednim ugovornim odnosima između građana i osiguravatelja. Ovim osiguranjem osiguranik osigurava razliku iznad vrijednosti zdravstvenih usluga koje mu se jamče putem obveznog zdravstvenog osiguranja, odnosno veći standard zdravstvenih usluga od onih utvrđenih zdravstvenim osiguranjem u okviru Zavoda.

U slučaju prebivališta ili stalnog boravka u Republici Hrvatskoj zdravstvena zaštita ostvaruje se obveznom uplatom doprinosa za zdravstveno osiguranje.

Odlukom o osnovicama, stopama, načinu obračuna plaćanja sredstava za ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja propisuje se osnovica, način obračuna i plaćanja, te visina doprinosa za zdravstveno osiguranje

Korisnici mirovine i invalidnine s prebivalištem ili stalnim boravkom u RH koji mirovinu ostvaruju isključivo od stranog nositelja, ako međudržavnim ugovorom nije drukčije uređeno, plaćaju 15% na osnovicu koju čini njihova mirovina, s tim da osnovica ne može biti viša od najniže mjesečne osnovice i koeficijenta 2. Najniža mjesečna osnovica iznosi 2.169,65 kuna (mjesečni doprinos u kunama iznosi 325,45), a najviša 4.339,30 kuna (mjesečni doprinos u kunama iznosi 650,90). Navedeni iznosi podložni su promjenama.

Osobe s prebivalištem u RH koje zdravstveno osiguranje ne ostvaruju po drugoj osnovi plaćaju doprinos za zdravstveno osiguranje u iznosu od 15% na najnižu mjesečnu osnovicu.

U svezi informacija o propisima o zdravstvenom osiguranju te o primjeni međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, potrebno je obratiti se nadležnom područnom uredu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u mjestu prebivališta.

 

Dodatne informacije:
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Margaretska 3
10000 Zagreb